Alians

Kim jesteśmy

Uniwersytet w Kadyksie (Hiszpania) – koordynator

Uniwersytet Zachodniej Bretanii w Breście (Francja)

Uniwersytet Chrystiana Albrechta w Kilonii (Niemcy)

Uniwersytet Gdański (Polska)

Uniwersytet w Splicie (Chorwacja)

Uniwersytet Maltański (Malta)

a także:

32 partnerów stowarzyszonych, w tym:

8 centrów naukowych

5 przedstawicieli biznesu

5 władz miejskich i 1 władze lokalne

4 organizacje NGO i non-profit

Jednoczymy

122832 studentów

28373 absolwentów rocznie

16909 pracowników, w tym 10427 to pracownicy naukowi

68 wydziałów

117 instytutów badawczych

3 międzynarodowe klastry badawcze z odznaką doskonałości

Nasza wizja przyszłości

Wizją naszego aliansu jest stworzenie międzynarodowego, wieloetnicznego, wielojęzycznego i interdyscyplinarnego Uniwersytetu Europejskiego. Wizję tę wspiera wysoka jakość edukacji i badań naukowych w sojuszu, którego celem jest wzmocnienie powiązań między nauczaniem, badaniami, innowacjami i transferem wiedzy. Nieustannie rozwijające się media i cyfryzacja zmieniły sposób, w jaki pracujemy i żyjemy. Idące naprzód zmiany będą coraz szybsze w świecie nieustającej łączności. W związku z tym tradycyjne modele nauczania są niewystarczające. Kluczowym staje się rozwijanie wśród studentów zarówno krytycznego myślenia, jak i kreatywności. Naszą wizją jako konsorcjum jest stworzenie warunków, w których student będzie mógł swobodnie i pewnie poruszać się pomiędzy dyscyplinami, językami, krajami i sektorami. Bezproblemowa mobilność pomiędzy krajami, jak również pomiędzy dyscyplinami akademickimi zapewni znaczący wzrost jakości, wydajności, atrakcyjności, a dzięki temu międzynarodową konkurencyjność Uniwersytetu Europejskiego. Będziemy pracować nad tym, aby nasz alians oferował morze możliwości, stał się miejscem, w którym każdy student będzie wolny, lecz prowadzony w poszukiwaniu i rozwijaniu swojej własnej drogi.

Jako alians podzielamy zintegrowaną, długoterminową strategię kształcenia, zobowiązując się do oferowania edukacji i badań o doskonałej jakości. Będziemy angażować się we wspólne wysiłki na rzecz budowania zintegrowanej, zrównoważonej i prężnej przyszłości dla ludzi i planety, z konkretnym powołaniem do zajmowania się morzem, które nas łączy. W ramach tej długoterminowej wizji zobowiązujemy się do odegrania wiodącej roli w tworzeniu europejskiego obszaru edukacji, wzmacnianiu europejskiej tożsamości i wartości oraz zapewnieniu międzynarodowej konkurencyjności edukacji i badań naukowych związanych z innowacjami i transferem wiedzy. Jako SEA-EU będziemy aktywnie wspierać przedsiębiorczość i poczucie odpowiedzialności, mając na uwadze ekologiczny wzrost i zrównoważony rozwój.  Będziemy rozwijać innowacyjne metody pedagogiczne i promować najnowsze technologie cyfrowe w celu zapewnienia spersonalizowanych treści, umożliwienia dzielenia się wiedzą, wspierania konkurencyjnych umiejętności i promowania otwartej nauki. Zaowocuje to dobrymi praktykami, które od samego początku będą uwzględniać zdolności adaptacyjne i elastyczne podejście do różnych środowisk i regionów w Europie i poza nią.

Głównym elementem napędzającym i łączącym to konsorcjum jest morze. SEA-EU będzie propagować doskonałość w badaniach naukowych w celu zdobycia większej wiedzy oraz lepszego zrozumienia środowiska morskiego. Przyczyni się to do rozwoju zasobów ludzkich posiadających niezbędne umiejętności do pracy w rozwijających się sektorach morskich. Dzięki badaniom SEA-EU zapewni udoskonalone narzędzia i techniki służące do pomiaru i przewidywania oddziaływań oceanu, a także stworzy ramy dla skuteczniejszego nim zarządzania. Umożliwi także społeczeństwom i lokalnym społecznościom osiągnięcie Celów Zrównoważonego Rozwoju w odniesieniu do oceanów.

Kluczowe cele i działania

  • Stworzenie nowych struktur zarządczych i operacyjnych niezbędnych do wspólnego zarządzania SEA-EU.
  • Usunięcie barier akademickich utrudniających uznawanie punktów i opracowanie protokołu dla wspólnych programów SEA-EU na wszystkich poziomach kształcenia, prowadzącego do przyznawania uznawanych wspólnych stopni naukowych, począwszy od zagadnień związanych z tematyką morską.
  • Zwiększenie zarówno wirtualnej/cyfrowej, jak i fizycznej mobilności na sześciu uniwersytetach należących do sojuszu.
  • Zwiększenie możliwości nauczania jednostek studenckich i kursów oferowanych w języku angielskim i przynajmniej w jednym innym języku (obcym) w całej społeczności SEA-EU.
  • Opracowanie i zatwierdzenie długoterminowej, wspólnej strategii kształcenia i szkolenia, powiązanej z badaniami i innowacjami oraz ze społeczeństwem.

Broszura informacyjna SEA-EU